Strajk nauczycieli. Co mają zrobić rodzice?

Gmina Wolsztyn prowadzi 14 jednostek oświatowych. Gotowość strajkową wyrażoną w referendum zakomunikowało 13 placówek. Są to:
 1. Przedszkole nr 1 „Tęczowa Lokomotywa” w Wolsztynie,
 2. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie,
 3. Przedszkole nr 5 „Słoneczna Piątka” w Wolsztynie,
 4. Przedszkole w Chorzeminie,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie wraz ze Szkołą Filialną w Tłokach,
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie,
 9. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu wraz ze Szkołą Filialną w Adamowie,
 10. Szkoła Podstawowa we Wroniawach wraz ze Szkołą Filialną w Starej Dąbrowie,
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze,
 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie,
 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie.

W Szkole Podstawowej w Karpicku zajęcia powinny odbyć się planowo.

Z referendum przeprowadzonego w szkołach i przedszkolach nie wynika ilu konkretnie nauczycieli w danej jednostce przystąpi 8 kwietnia do strajku. W przypadku strajku tylko części pracowników – jednostka będzie prowadziła opiekę nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Niestety może zdarzyć się tak, że  do strajku przystąpi 100% pracowników danej szkoły / przedszkola.

Jeżeli w związku z ww. okolicznościami będą Państwo zmuszeni do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w załączeniu przekazuję informację o przysługujących Państwu prawach.

——————————————————————————————

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Źródło: www.wolsztyn.pl