Służby ratunkowe potrzebują pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia!

OZNACZ BUDYNEK – POMÓŻ SŁUŻBOM DZIAŁAĆ SZYBCIEJ.

Każda oznaczona posesja pomaga w skróceniu czasu dojazdu służbą ratunkowym do zdarzeń, tym samym każda osoba czekająca na pomoc policji, straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego dostanie ją szybciej. Często zdarza się, że liczy się każda minuta a nawet sekunda aby uratować czyjeś życie.

W świetle przepisów wynikających z Kodeksu Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Aby uniknąć kary musimy podporządkować się przepisom zawartym w ustawie o prawie geodezyjnym i kartograficznym które mają następujące brzmienie:

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

  • Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
  • Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
  • W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.